မြန်မာနိုင်ငံတ၀န်းလုံးရှိSMEလုပ်ငန်းများအတွက် စီးပွားရေးစီမံခန့်ခွဲမှု၊ ဘဏ္ဍာရေး၊ စာရင်းနှင့် ရုံးလုပ်ငန်း ဆောင်ရွက်မှုများအတွက် ONE Office System.
၀န်ဆောင်မှုရယူမည့် သူများအတွက် ၀န်ဆောင်မှုပေးမည့်သူများကြား ONE Office SystemPlatform ပေရှိ Software, Day Book, Add-in Tools အမျိူးမျိူးကိုအသုံးပြု၍ Online Bookkeeping, Online Accounting, Online Audit, Virtual CFO, Virtual Staff, Business and Management Consultant များအဖြစ် ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်နိုင်ရန် ဖြစ်သည်။

×


 

CAPSTONE APPLICATION STORE


Contact to Capstone Team and Get 30 days Free Trail of ONE office system and Plus those Daybooks, Add-ins, Analysis Tools and Programs for Customizing requirements.

  All       Finance & Account       Admin & HR           Sales & Marketing        Purchase & Import       Project Management       Production & Inventories      
Auditing & Risk Management       Services       Office Management       Others        Mobile        Basic Module       

ONE OFFICE SYSTEM

ONE OFFICE SYSTEM  (ARTICLE)

ONE OFFICE SYSTEM  (GUDIE)

WORK DESK _H

WORK DESK _H  (ARTICLE)

WORK DESK _H  (GUIDE)

DAY BOOK

DAY BOOK  (ARTICLE)

DAY BOOK  (GUIDE)

ADD IN

ADD IN  (ARTICLE)

ADD IN  (GUIDE)

CURRENCY TABLE

CURRENCY TABLE  (ARTICLE)

CURRENCY TABLE  (GUIDE)

Working-Box

Working-Box  (ARTICLE)

Working-Box  (GUIDE)

Training-Box

Training-Box  (ARTICLE)

Training-Box  (GUIDE)
Page:  1   2   3   4   5   6   7   8   All

Learn More..


Visit to : Shared Idea, Shared Services Page

Audit Management System

Office Document Management System

Online Accountant

Free Training

Ads: Audit Firms

Accounting System Setup


Accountants Network

You are part of Virtual Office World. You can be online bookkeeper, online accountant and online CFO or Virtual CFO.


  For individual or who practices on accounting firms.
  The Online Accounting with part time duties allows the accountant to enjoy a work-life balance, such as;
 • Flexible Schedule
  Hours are flexible, but client meetings and trainings must be conducted during normal business hours.
 • Working from Home
  Approximately two-thirds of the work is performed from a home office.
 • Earnings Potential
  Compensation is incentive based, but is also commensurate with a professional level position. Earnings are scalable based on an employees performance and the volume of work an employee chooses to take on.
 • Career Development
  Accountants can work part-time and still have the opportunity for challenging work in the accounting profession.

Job Responsibilities
  Operate both Back office accounting software and Online accounting to enter financial data, generate accounts and prepare reports, apply accounting standards when recording transactions and reconciling accounts. Prepare accurate professional and meaningful financial reporting for the client. Apply Capstone standards (Work with defined Project Plan) when performing client services.
Training and Expectations
  Capstone provides accountants with ongoing training necessary to effectively service clients, including computer-based, one-on-one and group training and online training. An accountants workload (and related incentive based compensation) is expected to start out low and to increase based on:

  The size and availability of client workload, accountants ability to learn quickly. Minimum workload after six months is expected to be 20 hours per week. Accountant working on more complex client assignments and new client setups may work 30 or more hours per week.

Qualifications
Any Accounting Professional and LCCI, DA I, DA II, B Com, B Act, CPA I, CPA II who are in accounting practices.


To understand more Read on... Capstone library.

                  

Project Partners

Project Partners

  Project partners are the organizations responsible for carrying out specific project activities in the manner and scope indicated in the application form (Based on service level agreement-SLA). Moreover, each project partner is responsible for:
- Carrying out the activities they are responsible for according to the application form and/or partnership agreement;
- Reporting to the lead partner within the agreed timetables;
- Assuming responsibility in the event of any irregularities in the declared expenditure;

Partnership
A Project in which Capstone and two or more co-owners contribute resources, share in profits and losses, and are individually liable for the entity's actions.

For more information Contact us: info@capstoneoffice365.com

Modules & Features


Contact Us:

Ph: 01-530192, 095163463, 09965163463


Email: services@capstoneoffice365.com

Visit Us:

www.facebook.com/capstoneapplication

www.capstonemyanmar.comFront Office Address:  Level 14, Junction City Tower, No 3/A Bogyoke Aung San Road, Pabedan Township, Yangon.
Operating Office Address:  Building 30, Room302, Myakanthar Housing, Khayay 4 th Street, 5Ward, Hlaing Township, Yangon.


 All trademarks mentioned belong to their owners, third party brands, product ... are protected by rights Copyright and Trademarks of their respective owners.
Capstone Group Logo, Capstone One Office Logo are the registered trademarks of Capstone Myanmar Co,Ltd
2019 Capstone Group.